Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Privacy is een fundamenteel recht dat wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking getreden. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze dierenartsenpraktijk. Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dat doen we met de grootst mogelijke zorg. Graag willen wij u op de hoogte brengen van de gegevens die wij verzamelen in de praktijk, met welke reden en wat wij doen om de gegevens te beschermen tegen ongewenst gebruik.

De drie belangrijkste punten van ons privacybeleid zijn:

–    Wij hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door laboratoria, collega dierenartsen en/of specialisten.

–    Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. Wij verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.

–    Wij beveiligen onze ICT-infrastructuur adequaat en monitoren de systemen proactief. Ook uw veiligheid en privacy krijgen bij Delta Dierenartsen altijd Zorg en Aandacht.

Alvorens uw dier bij ons onder behandeling komt, vragen wij u akkoord te gaan met ons privacybeleid, waarmee u aangeeft van het privacybeleid op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen. Als u vragen heeft of wensen met betrekking tot de verwerkte gegevens van  u en uw dier, horen we dat graag. Dat kan direct met de medewerker met wie u contact heeft, via info@deltadierenartsen.nl of via 0321-3121252.

Inhoud Privacybeleid

 1. Verzamelen van uw informatie door Delta Dierenartsen

1.1 Wanneer u zich bij onze dierenartspraktijk registreert, verwerken wij de volgende beschreven persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer(s). Bij betaling middels éénmalige of automatische incasso wordt het IBAN-rekeningnummer verwerkt. Diergegevens zoals diernaam, geslacht, geboortedatum,uiterlijke kenmerken, evt. patiëntfoto, ID-chipnummer (indien aanwezig) en/of stamboek gegevens alsmede de ziektegeschiedenis. De ziektegeschiedenis kunnen wij op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen. De persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van IdexxAnimana of een ander medisch registratiesysteem ter ondersteuning van de patiëntenbehandeling.

1.2. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u cliënt bij ons bent- bewaard op de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

1.3. Wanneer u een van onze (mobiele) betaalapplicaties gebruikt (mogelijk ook via onze website), is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, idem voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoekdatum en -tijd, en uw bezoekgedrag. Verzameling van dit soort gegevens via onze site valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere -gangbare- wijze te betalen (contant of via overboeking).

 1. Het gebruiken van informatie over u

Bovengenoemde gegevens worden aangewend teneinde de veterinaire zorg die wordt verleend door Delta Dierenartsen te optimaliseren. Delta Dierenartsen verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van:

2.1 Het uitoefenen van de diergeneeskundige praktijk

2.2 Ten behoeve van de behandeling van onze patiënten, waaronder ook vallend het verwijzen en overdragen naar collega dierenartsen en specialisten en het versturen van diagnostische materialen en beelddragers naar laboratoria.

2.3. Wettelijk verplichte (financiële) administratie. Betaalgegevens worden verwerkt in het kader van verplichte registratie door de overheid/fiscus.

2.4. Service naar onze klanten.

Wij gebruiken de bovengenoemde verzamelde informatie over u en uw dier om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden. U mag worden herinnerd via een sms, brief of e-mail aan onze producten of diensten. Wij gebruiken de over u verzamelde informatie over u en uw dier voor praktijkrelevante zaken zoals voor het verzenden van herinneringskaarten, rouwkaarten, mailingen, nieuwsbrieven en enquêtes geïnitieerd door Delta Dierenartsen ten behoeve van een verbeterde dienstverlening door Delta Dierenartsen. Onderaan iedere nieuwsbrief per email staat de mogelijkheid u uit te schrijven voor de mailingen.

2.5. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 Wij kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elke medewerker binnen onze praktijk delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u de juiste volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiëntbehandelgegevens aan een eventuele specialist of collega dierenarts voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).

3.2. Wij kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door laboratoria, collega dierenartsen en/of specialisten.

3.3. Wij delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. Wij kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving  en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen wij altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Delta Dierenartsen draagt zorg voor adequate beveiligingsmaatregelen van deze Persoonsgegevens. Medewerkers van Delta Dierenartsen zijn gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens van Cliënten. Cliënten zijn gerechtigd hun persoonsgegevens in te zien en te laten wijzigen bij Delta Dierenartsen.

4.2. Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. Wij nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

(Voor internetgebruik)
4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.
Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 1. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Delta Dierenartsen is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen. Medewerkers van Delta Dierenartsen zijn gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens van Cliënten.

 1. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een bepaalde periode. Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen wij uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan. U kunt deze gegevens b.v. nodig hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

 1. Cookies & Web Beacons

Onze website gebruikt geen tracking cookies of webbeacons, maar kan functionele cookies gebruiken om diverse data op te slaan, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van het online contactformulier. Als dit voor u problematisch is, kan deze functionaliteit in vrijwel elke browser uitgeschakeld worden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of webbased software gebruik maakt. Webbeacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en één van onze e-mailberichten.

 1. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Delta Dierenartsen, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites overdraagt.

 1. Uw privacy keuzes

9.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet aan één van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of praktijkadres. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of te updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of praktijkadres.

9.3 Als u het idee heeft dat er onzorgvuldig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens kunt u dit ons aangeven. Daarnaast kunt u contact opnemen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 088 – 1805 250.

 1. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 1. Contact

info@deltadierenartsen.nl

De Dieze 6B, 8253 PS Dronten

versie 3 februari 2020